Arches National Park, Utah, panorama
Sunrise at Dead Horse State Park, Utah

Sunrise at Dead Horse State Park, Utah